ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

детального плану території для будівництва заводу по виготовленню гіпсових сумішей за межами населеного пункту села Хотимир, Обертинської cелищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області, на земельній ділянці  кадастровий номер 2625688200:01:002:0008

  1.Інформація  про замовника СЕО:

Обертинська селищна рада

Юридична адреса: 78060, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с.Обертин, вул. вул .М. Погорєлова,1  e-mail: obertynrada@ukr.net

                            

  1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

     Детальний план території для будівництва заводу по виготовленню гіпсових сумішей за межами населеного пункту села Хотимир, Обертинської селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області, на земельній ділянці кадастровий номер 2625688200:01:002:0008 є містобудівною документацією місцевого рівня, що призначена для деталізації архітектурно-планувальних рішень попередньо розробленої містобудівної документації з визначенням функціонального призначення окремої території, просторової композиції, параметрів забудови, ландшафтної організації окремої території та використання території з метою розміщення об’єктів нового будівництва, формування принципів планувальної організації забудови з урахуванням раціонального використання вільної від забудови території. Передбачає формування планувальної організації забудови. Встановлює планувальні обмеження використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формує пропозицій щодо можливого розташування об’єктів в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

     Детальний план території розробляється на земельну ділянку площею 2,968 га за межами населеного пункту с.Хотимир на основі затвердженої містобудівної документації відповідно до чинного законодавства. Документація розробляється відповідно  до  розпорядження  Тлумацької районної державної адміністрації № 252 від 28.08.2019 р  «Про розроблення детального плану території на будівництво заводу по виготовленню гіпсових сумішей за межами населеного пункту села Хотимир Тлумацького району Івано-Франківської області, на земельній ділянці з кадастровим № 2625688200:01:002:0008» При розробці детального плану враховуються схема планування території району, проектна документація, інформація земельного кадастру.

 

  1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

     Місце розташування об’єкту є земельна ділянка кадастровий номер 2625688200:01:002:0008, площею 2,968 га,  існуюче цільове призначення – Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами.

     Детальний план території розроблений з метою уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, в межах  параметрів однієї  ділянки для розміщення окремого об’єкту будівництва  виробничі будівлі – заводу по виготовленню гіпсових сумішей. Основні споруди які розміщуються на  ділянці це 2-ва цехи по виготовленню вапна та гіпсу і приготуванню вапна які зблоковані між собою, а також адміністративно побутова будівля та ряд допоміжних будівель та споруд  в т.ч. по інженерному забезпеченню водопостачання, каналізування, електропостачання, пожежогасіння. Основний заїзд на ділянку по існуючому проїзду що веде від автомобільної дороги з напрямком руху Хотимир – Озеряни.

     Даний документ державного планування не передбачає реалізацію видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

 

  1. Ймовірні наслідки.

а) для довкілля у тому числі для здоров’я населення;

4 В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детального плану території, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

– ґрунти;

– атмосферне повітря;

– водні ресурси;

– стан фауни, флори;

– кліматичні фактори;

 – опосередковано стан фауни, флори, кліматичні фактори.

– здоров’я населення;

б) для територій з природоохоронним статусом; Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на територій з природоохоронним статусом у разі їх наявності.

– межі зон ландшафтів, що охороняються;

– природно захисна зона річок;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

 

  1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

     Загальною альтернативою проєкту детального плану території, рішення про розроблення якого прийнято, є його незатвердження. Такий сценарій буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

 

  1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

     Основною метою здійснення стратегічної екологічної оцінки є визначення доцільності і прийнятності планованої діяльності та обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно – правових  та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінити вплив на навколишнє середовище будівництва свинокомплексу, дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планованої діяльності та урахуванням природних, техногенних, соціальних  умов.

     В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально – економічного розвитку села та підвищення якості  життя населення.

     Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:  доповіді про стан довкілля,  статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля (інженерно-геологічні вишукування, дані багаторічних спостережень за кліматом і мікрокліматом району, актуальні данні стосовно фонового забруднення атмосферного повітря тощо), оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля.

     Для здійснення стратегічної оцінки будуть використовуватись розрахункові та логічні методи прогнозування. Всі припущення, які будуть зроблені в разі, коли бракуватиме конкретних показників, носитимуть консервативний характер за для врахування найгіршого з імовірних варіантів впливу. При оцінці впливів планованої діяльності на навколишнє середовище будуть використані діючі методики .

 

  1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків від планової діяльності, комплекс яких включає:

-ресурсозберігаючі заходи;

– збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;

-планувальні заходи;

-функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон, озеленення території  та ін.;

-охоронні заходи

– моніторинг території зон впливу планової діяльності.

     Окрім того, оцінити обмеження будівництва об’єкту за умовами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної підготовки території, необхідний для дотримання умов безпеки навколишнього середовища.

 

8.Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

     Відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». у складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ «Охорона навколишнього природного середовища».

     Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

  1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

     Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкт документа державного планування подаються: Івано-Франківський р-н, с.Обертин, вул.М. Погорєлова,1,  e-mail: obertynrada@ukr.net

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з моменту оприлюднення заяви.